Download algemene voorwaarden

BeestenboelXL
Noordplein 33
2371 DA Roelofarendsveen
Nederland
Tel: +31(0)71-3317010
beestenboel@petsenco.com

BeestenboelXL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder nummer 28026644. Het bijbehorende BTW-nummer is: NL817752407B01. Beestenboel Xl is eigendom van Ernst Rodewijk.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “BeestenboelXL”, onderdeel van Pets&Co Beestenboel, gevestigd aan het Noordplein 33, 2371 DA te Roelofarendsveen.

1.2 “Klant”: de koper van de goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met BeestenboelXL voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden


3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door BeestenboelXL. Alle uitingen van BeestenboelXL op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail ( orderbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij BeestenboelXL is aangekomen.

3.3 De overeenkomst met BeestenboelXL komt tot stand op het moment dat BeestenboelXL het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat BeestenboelXL een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4 De overeenkomst wordt door BeestenboelXl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.

3.5 BeestenboelXL kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6 De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. BeestenboelXL levert alleen aan particulieren.

3.7 BeestenboelXL behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren


4. Herroepingsclausule

Herroepingsrecht

4.1 Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

4.2 De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant BeestenboelXL de annulering schriftelijk (brief of e-mail) terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.

4.3 Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BeestenboelXL heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient de klant zich tot de klantenservice van BeestenboelXL te wenden (beestenboel@petsenco.com) . De klant kan de annulering ook per brief sturen naar:

BeestenboelXL
Noordplein 33
2371 DA Roelofarendsveen
Nederland

4.5 Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij BeestenboelXL aan te geven.

4.6 Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar de wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld gegraveerde penningen), voor aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc. En voor snel bederfelijke goederen zoals planten.

Gevolgen van de herroeping

4.7 In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval –indien niet bij BeestenboelXL bekend- zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend te wijten is aan het controleren van het product voor gebruik.

Onder “controleren van het product” verstaat men het uitproberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
4.8 De kosten van terugzending zijn voor kosten van de klant
4.9 De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd naar:

BeestenboelXL
Noordplein 33
2371 DA Roelofarendsveen
Nederland

4.10 BeestenboelXL betaalt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.


5. Garantie

5.1 Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2 De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3 Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijke bepaalde garantietermijn bestaat voor de bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4 Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door BeestenboelXL is erkend.


6. Prijzen

6.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2 Alle prijzen zijn in euro’s en in inclusief BTW.

6.3 De minimumbestelwaarde is 15 euro


7. Levering en levertijd

7.1 Op voorraad zijnde producten worden door BeestenboelXL in beginsel binnen 24 uur verstuurd. BeestenboelXL zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling gedaan heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. BeestenboelXL zal de inmiddels ontvangen betaling dan per ommegaande terugstorten.

7.2 Indien BeestenboelXL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt BeestenboelXL zich het recht voor de levering op te schorten.


8. Betaling

8.1 Alle door BeestenboelXL aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij BeestenboelXL betalen via:

• IDEAL, voor bestellingen binnen Nederland
• Bank overschrijving vooraf

8.2 De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan BeestenboelXL verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.


10. Privacy

10.1 BeestenboelXL respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van BeestenboelXL


12. Slotbepalingen

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BeestenboelXL is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).